Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Stanovisko predsedníčky ÚS SR Ivetty Macejkovej

Stanovisko predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej k medializovaným informáciám o sťažnosti Ing. Z. V., ktorá súvisí s kauzou "Gorila" V uplynulých dňoch slovenské médiá publikovali a komentovali informáciu o rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") vo veci vedenej pod sp. zn. III. ÚS 97/2012 o sťažnosti Ing. Z. V., ktorý je spájaný s medializovanou kauzou "Gorila".

Sťažovateľ Ing. Z. V. vo svojej sťažnosti namietal porušenie jeho základného práva na ochranu súkromia podľa čl. 19 ods. 2 a 3, na nedotknuteľnosť obydlia podľa čl. 21 ods. 1 a 3, na ochranu osobných údajov podľa čl. 22 ods. 1, na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a nebyť odňatý zákonnému sudcovi podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na ochranu súkromia podľa čl. 10 ods. 2 a 3, na nedotknuteľnosť obydlia podľa čl. 12 ods. 1 a 3, na súdnu ochranu podľa čl. 36 ods. 1 a základného práva nebyť odňatý jeho zákonnému sudcovi podľa čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 a na ochranu súkromia podľa čl. 8 ods. 1 a 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Krajského súdu v Bratislave v konaní vedenom pod sp. zn. Ntt-3-D-2879/2005 a jeho rozhodnutím z 23. novembra 2005 a v konaní Krajského súdu v Bratislave vedenom pod sp. zn. Ntt-3-D-482/2006 a jeho rozhodnutím z 18. mája 2006.

Ústavný súd 20. novembra 2012 na neverejnom zasadnutí III. senátu v zložení - predseda senátu Rudolf Tkáčik a sudcovia Ján Auxt a Ľubomír Dobrík - rozhodol nálezom takto:
1. Základné právo Ing. Z. V. na ochranu súkromia podľa čl. 19 ods. 2, na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a nebyť odňatý zákonnému sudcovi podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základné právo na ochranu súkromia podľa čl. 10 ods. 2, na súdnu ochranu podľa čl. 36 ods. 1 a nebyť odňatý zákonnému sudcovi podľa čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 a na ochranu súkromia podľa čl. 8 ods. 1 a 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Krajského súdu v Bratislave v konaní vedenom pod sp. zn. Ntt-3-D-2879/2005 a jeho rozhodnutím z 23. novembra 2005 a v konaní Krajského súdu v Bratislave vedenom pod sp. zn. Ntt-3-D-482/2006 a jeho rozhodnutím z 18. mája 2006 porušené boli. 2. Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sp. zn. Ntt-3-D-2879/2005 z 23. novembra 2005 a rozhodnutie sp. zn. Ntt-3-D-482/2006 z 18. mája 2006 týkajúce sa Ing. Z. V. sa zrušujú. 3. Ing. Z. V. priznáva náhradu trov právneho zastúpenia, ktorú je Krajský súd v Bratislave povinný vyplatiť jeho právnemu zástupcovi do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 4. Vo zvyšnej časti sťažnosti Ing. Z. V. nevyhovuje.

Vzhľadom na nesprávne interpretácie výroku tohto rozhodnutia, ktoré médiá publikovali ešte pred zverejnením písomného odôvodnenia rozhodnutia vo veci vedenej pod sp. zn. III. ÚS 97/2012, uvádzam nasledovné:
Ústavný súd sa v danej veci zaoberal otázkou, či rozhodnutia krajského súdu, ktorými udelil súhlasy na použitie informačno-technických prostriedkov v súvislosti s "odpočúvaním" bytu sťažovateľa, ako aj postup krajského súdu pri tomto rozhodovaní boli v súlade s príslušnými právnymi normami a či spĺňali požiadavky ústavnosti a konformnosti s Ústavou Slovenskej republiky, s Listinou základných práv a slobôd a s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Ústavný súd skúmal konkrétne rozhodnutia krajského súdu, ktoré boli vydané 23. novembra 2005 a 18. mája 2006 a ktoré sťažovateľ napádal, ako aj konkrétny postup krajského súdu, ktorý ich vydaniu predchádzal.

V rámci uvedeného posúdenia zistil, že žiadosti oprávneného orgánu o súhlas s použitím informačno-technických prostriedkov neobsahovali všetky zákonom ustanovené náležitosti. Pokiaľ ide o samotné súhlasy krajského súdu z 23. novembra 2005 a z 18. mája 2006, ústavný súd zistil, že neobsahujú transparentnú identifikáciu osoby sudcu, ktorý mal (ako zákonný sudca) súhlas udeliť, a z ich obsahu nie je dostatočne zrejmé, na základe akých dôvodov boli vydané (akými skutočnosťami boli naplnené zákonom ustanovené podmienky na tento zásah do práva na súkromie), čo je kľúčovým predpokladom ich preskúmateľnosti a posúdenia relevantnosti zásahu do základných práv dotknutej osoby.

Ústavný súd neposudzoval otázku, či boli splnené hmotnoprávne podmienky na použitie informačno-technických prostriedkov v danej veci, teda či v prípade, ak by boli splnené zákonom požadované náležitosti žiadostí oprávneného orgánu o súhlas s použitím informačno-technických prostriedkov, ako aj náležitosti rozhodnutí krajského súdu, ktorými súhlasy udelil, mal byť súhlas na použitie informačno-technických prostriedkov v danej veci udelený alebo odopretý. Ústavný súd taktiež neposudzoval vierohodnosť informácií získaných použitím informačno-technických prostriedkov v danej veci.

Celé odôvodnenie rozhodnutia ústavného súdu o sťažnosti bude zverejnené na www.concourt.sk po nadobudnutí jeho právoplatnosti.
JUDr. Ivetta Macejková, PhD. predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky