Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Postoje k národu rozdelili pred dvadsiatimi rokmi novinársku obec – Jozef Kuchár

Vyše osemdesiat členov Únie slovenských novinárov si v stredu 12. decembra 2012 na slávnostnej schôdzi pripomenulo dvadsiate výročie vzniku Združenia slovenských novinárov. V zasadacej sieni Konfederácie odborových zväzov v Bratislave zaujali miesta aj mnohí zakladatelia združenia.

Predseda Únie slovenských novinárov Jozef Kuchár, ktorý v rokoch 1992-1998 bol výkonným podpredsedom Združenia slovenských novinárov v úvodnom vystúpení okrem iného povedal: „Už dvadsať rokov uplynulo od chvíle, keď sa novinárska obec na Slovensku rozdelila. Práve rok 1992 priniesol pre politický, spoločenský, ekonomický a kultúrny život v našej krajine výrazný a mnohostranný národný pohyb. S ním prišli veľké nádeje, ale aj mnohé sklamania. Na politickej scéne aj v širokej verejnosti sa viedli najrozmanitejšie diskusie. Aktuálna, zložitá problematika vzniku samostatného štátu rozdelila spoločnosť, a teda aj novinárov. Na tých, čo chceli svoju republiku a tých, čo odmietali všetko týkajúce sa národného cítenia. Podporu našli predovšetkým v radoch tých novinárov, ktorí sa žurnalisticky vyliahli v hniezde normalizácie. Viacerí písali na protislovenskú nôtu, nenávistne až tendenčne. Keď sa znevažovanie všetkého slovenského dostalo takmer na program dňa, mnoho slovenských žurnalistov, skúsených publicistov a spisovateľov sa podpísalo pod výzvu novinárov Za pravdivý obraz Slovenska, ktorá bola základom pre vznik novej novinárskej organizácie. Preto sa v dňoch 2. a 3. októbra 1992 uskutočnil v Nitre ustanovujúci snem.

Jeho význam zvýraznila aj prítomnosť vtedajšieho predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, jej podpredsedu Augustína M. Húsku a ďalších hostí. Ivan Gašparovič požiadal prítomných o serióznu žurnalistickú prácu s rôznymi informáciami, ktoré prispievajú k skutočnej pravde o politickej situácii a činnosti vlády na Slovensku. Podčiarkol problém vytrhávania jednotlivosti z kontextov správ a informácií, ktoré v konečnom dôsledku skresľujú, alebo bagatelizujú hodnotu potrebných a pre občanov užitočných informácií.“ Potom sa ujal slova Doc. PhDr. Jozef Darmo, CSc., zakladateľ klubu novinárov Za pravdivý obraz Slovenska a hlavný organizátor nitrianskeho snemu, ktorý v obsiahlom vystúpení zhodnotil obdobie aktívnej a úspešnej práce združenia, ktoré viedol ako predseda až do roku 1997. Konštatoval, že hlavným zmyslom vzniku novej novinárskej organizácie bolo pomáhať novinárom pri získavaní pravdivých a objektívnych informácií o vtedajšej slovenskej skutočnosti, pomáhať prenikaniu nového obrazu o Slovenskej republike do sveta a vytvárať podmienky na profesionálnu a objektívnu informovanosť občanov. Združenie sa prihlásilo k povinnosti pravidelne podávať svedectvo o myslení, cítení a túžbach slovenského národa presvedčivou a profesionálnou slovenskou žurnalistikou. Novinárska profesia musí aj v dnešných zložitých časoch hľadať nielen prirodzenú tvár demokracie, ale v slovenskom rozmere aj svoju vlastnú tvár vybavenú hodnotovou škálou adekvátnou pozícii novinára suverénneho štátu.

Demokracia dáva novinárovi právo aj povinnosť samostatne myslieť. Lenže, právo vysloviť svoj názor je viazané povinnosťou niesť plnú zodpovednosť za povedané aj napísané slovo. Žiaľ, naša žurnalistika sa po dvadsiatich rokoch dostala do zložitej situácie. Takmer celá mediálna oblasť je v rukách zahraničných majiteľov, ktorí majú iba jediný cieľ – zisk. Preto nám chýba vlastná hodnotovo správna tvorivosť a vízie spoločného perspektívneho rozvoja krajiny. V žurnalistickom prostredí je mnoho pochybovačnosti a depresie. Chýba hľadanie nových transformačných procesov a úsilie o obrodu deformovaného myslenia občana, čitateľa a poslucháča. Slovensko nemá národno-štátne etablované médiá. Práve naopak. Takmer pravidelne sme svedkami nerešpektovania názorovej plurality zo strany médií v celom mediálnom priestore pod kuratelou mediokratických monopolov. Aj tretí sektor a nevládne štruktúry sa stali nástrojom zasahovania zahraničia do chodu slovenskej štátnosti a života občanov. Sú to otvorené agentúry pôsobiace deštrukčne proti terajšej vláde. Náš štát nemá a žiaľ ani sa neusiluje v domácom prostredí o plnohodnotné mediálne krytie. Pravicové vlády v rokoch minulých v mene ústretovosti transformácií k otvorenej ekonomike vypredali strategické podniky, rôzne zdroje bohatstva zahraničným investorom a zároveň im odovzdali aj svoj vlastný komunikačný priestor. V tejto situácii ani terajšie verejnoprávne médiá – Slovenský rozhlas a Slovenská televízia (RTVS) neplnia svoje základné úlohy v procese budovania štátu, demokracie a spravodlivosti v ňom.

V diskusii prehovorili aj Jozef Šucha, podpredseda Únie slovenských novinárov, Vladimír Dobrovič, hospodár ÚSN, Vladimír Mikunda, tajomník ÚSN, Elena Šebová, v rokoch 1992-1993 vedúca organizačná pracovníčka v Združení slovenských novinárov, Attila Béda a Jana Moravcová. V závere rokovania jeho účastníci prijali Stanovisko k terajšej zložitej situácii v mediálnom prostredí a na mediálnom trhu na Slovensku, v ktorom dominujú zahraniční majitelia.
Jozef Kuchár, predseda Únie slovenských novinárov

Zľava Jozef Šucha, Jozef Darmo a Jozef Kuchár Foto Jozef Buránsky

Zľava Jozef Šucha, Jozef Darmo a Jozef Kuchár Foto Jozef Buránsky

Pohľad do rokovacej sály. Foto Jozef Buránsky

Pohľad do rokovacej sály. Foto Jozef Buránsky