Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Parlament žiada vytvorenie Európskej zdravotnej únie – Soňa Mellak

 

• cenovo dostupné vakcíny a lieky proti ochoreniu COVID-19 pre všetkých

• záťažové testy vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti

• európsky mechanizmu reakcie v oblasti zdravia pre prípadné budúce pandémie

 

 

Pandémia ochorenia COVID-19 jasne poukázala na potrebu posilniť úlohu Európskej únie pri ochrane verejného zdravia, uvádza sa v uznesení, ktoré v piatok schválil Európsky parlament.

 

Poslanci v nelegislatívnom uznesení o budúcej stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 526 (za): 105 (proti): 50 (zdržalo sa hlasovania), poukazujú na potrebu vyvodiť z krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 náležité ponaučenie.

 

Zákonodarcovia v tejto súvislosti požadujú výrazné zintenzívnenie spolupráce inštitúcií EÚ a členských štátov v oblasti zdravia, ktoré by viedlo k vytvoreniu Európskej zdravotnej únie. Súčasťou tohto úsilia by malo byť zadefinovanie minimálnych noriem pre kvalitnú zdravotnú starostlivosť v celej EÚ, a to na základe bezodkladne zrealizovaných záťažových testov vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré by mali odhaliť ich nedostatky a preveriť, či sú pripravené na prípadnú druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19.

 

Mechanizmus rýchlej zdravotnej reakcie a posilnenie existujúcej infraštruktúry

Parlament vyzval na urýchlené vytvorenie Európskeho mechanizmu reakcie v oblasti zdravia (EHRM), ktorý by mal zabezpečovať reakciu na všetky druhy zdravotných kríz. Nový mechanizmus by mal zabezpečovať posilnenú operačnú koordinácie na úrovni EÚ a správu strategickej rezervy liekov a zdravotníckych pomôcok.

 

Uznesenie oceňuje návrh na vytvorenie nového programu v oblasti zdravia EU4Health, ktorého rozpočet by mal v rokoch 2021-2027 dosiahnuť objem 9,4 mld. eur, zdôrazňujúc pritom potrebu dlhodobých investícií a záväzkov.

 

Poslanci tiež presadzujú vytvorenie špecializovaného fondu EÚ na posilnenie nemocničnej infraštruktúry a zdravotníckych služieb. Posilniť by sa podľa nich mali aj Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európska agentúry pre lieky (EMA), ale aj spolupráca v oblasti zdravotníckeho výskumu.

 

Väčšia dostupnosť liekov a vakcín

Nová farmaceutická stratégia by podľa poslancov mala priniesť opatrenia zamerané na zaistenie väčšej dostupnosti základných liekov. Zákonodarcovia tiež presadzujú diverzifikáciu dodávateľského reťazca liekov s cieľom zaistiť ich stálu cenovú dostupnosť.

 

Parlament zároveň opätovne zdôraznil potrebu zabezpečiť celosvetový prístup k cenovo dostupným očkovacím látkam a liekom proti ochoreniu COVID-19 čo najskôr po ich vyvinutí. Na nákup vakcín a liekov by sa podľa poslancov malo systematickejšie využívať spoločné obstarávanie EÚ, aby sa v situáciách, keď je ohrozené verejné zdravie, predišlo vzájomnej konkurencii členských štátov.

 

Súvislosti

Hlavnú zodpovednosť za verejné zdravie, a najmä za systémy zdravotnej starostlivosti, nesú členské štáty. Európska únia však zohráva dôležitú úlohu pri upevňovaní verejného zdravia, prevencii a prekonávaní chorôb, obmedzovaní zdrojov rizík pre ľudské zdravie a harmonizácii jednotlivých vnútroštátnych zdravotných stratégií.

 

Parlament je dlhodobým zástancom vytvorenia konzistentnej politiky verejného zdravia na úrovni EÚ. Poslanci v májovom uznesení k prepracovanému návrhu dlhodobého rozpočtu a plánu hospodárskeho oživenia EÚ vyzvali na vytvorenie nového samostatného európskeho programu v oblasti zdravia.

 

Komisia odvtedy predstavila návrh na zriadenie programu EU4Health, ktorého rozpočet by mal v rokoch 2021-2027 dosiahnuť objem 9,4 mld. eur. Nový zdravotný program EÚ by mal byť súčasťou plánu obnovy Únie pre budúce generácie.

 

Hlasovaniu o uznesení predchádzala vo štvrtok plenárna rozprava, ktorej videozáznam je k dispozícii tu.