Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

IVRA vyzýva ochrankyňu ľudských práv – Martin Halás

Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík a alternatív vyzýva ochrankyňu ľudských práv, aby vykonala prieskum ohľadom dodržiavania ľudských práv prijímateľov v domovoch sociálnych služieb a zariadeniach pre seniorov a zároveň predložila Správu z návštev domovov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov vláde SR rovnako, ako to urobil český verejný ochranca práv. IVRA pristupuje k tejto výzve najmä na základe podnetov viacerých zriaďovateľov sociálnych služieb, ktoré sa v posledných dňoch v médiách objavili s požiadavkou na zriadenie tzv. detenčných centier pre vraj “agresívnych” prijímateľov sociálnych služieb. Podľa IVRA ide o pokračujúce pokusy o psychiatrizáciu prijímateľov sociálnych služieb. Podľa názoru niektorých zriaďovateľov sociálnych služieb zdravotné postihnutie súvisí s psychickou traumou človeka a jeho rodiny a tieto treba dlhodobo resp. celoživotne „liečiť“ prostredníctvom špecializovaných inštitúcií a terapií. Pritom tí prijímatelia sociálnych služieb, ktorí odmietnu takto predpísaný scenár sa vystavujú riziku, že budú označení ako agresívni klienti, ktorí popierajú vlastný stav a mali by sa podrobiť ďalšej psychologickej intervencii a poradenstvu. Mimo pozornosti pritom ostávajú podmienky, v ktorých ľudia so zdravotným postihnutím žijú. Nárast prijímateľov sociálnych služieb s psychiatrickými diagnózami v domovoch sociálnych služieb nemusí byť pritom dôsledkom psychických porúch, ale predovšetkým stresu, frustrácie, nedostatku rešpektu, sociálnych väzieb, ale i nedostatku zmyslových podnetov a nakoniec môže vznikať takými sociálnymi vplyvmi ako infantilizácia prijímateľov, kedy poskytovateľ jedná s človekom ako s dieťaťom, rozhoduje zaňho, zakazuje, diriguje, trestá, dezinformuje, núti ho podriadiť sa rôznym terapiám, nerešpektuje jeho sťažnosti a schopnosť samostatného rozhodovania u prijímateľa absolútne vylučuje. IVRA preto vyzýva ochrankyňu ľudských práv na prípravu Správy z návštev domovov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov aby sa predišlo psychiatrizácii prijímateľov sociálnych služieb. Zároveň upozorňuje, že dohľad MPSVaR je absolútne nefukčný, pretože pri priemernom počte 20 vykonaných dohľadov ročne by MPSVaR trvala kontrola všetkých 915 zariadení sociálnych služieb 45 rokov.