Ústav rómskych štúdií – Ivan Bernasovský

Ústav rómskych štúdii Prešovskej univerzity je pracovisko s celouniverzitnou pôsobnosťou, ktoré z formálneho hľadiska patrí k jedným z najmladších na PU. Oficiálne vzniklo k 1. januáru 2011, avšak nezačína svoju činnosť tzv. na „zelenej lúke". Toto pracovisko prešlo určitými organizačnými zmenami, ktoré siahajú ešte do 90. rokov, kedy na pôde PU vznikol Ústav národnostných štúdií a cudzích jazykov (riaditeľ prof. Ivan Bernasovský a neskôr prof. Š. Šutaj), ktorý sa neskôr transformoval na Výskumné centrum (riaditeľka prof. Jarmila Bernasovská). Výskum rómskej problematiky v prešovskom vysokoškolskom prostredí však siaha podstatne hlbšie. Ide hlavne o antropologické výskumy prof. Ivana Bernasovského a jeho tímu, andragogické práce už nebohej Dr. Márie Dubayovej, pedagogické výskumy kolektívu Pedagogickej fakulty PU na čele s prof. Milanom Portíkom, kultúrnoantropologické práce Dr. Alexandra Mušinku, geografické práca prof. René Matloviča, rómskym témam sa venujú aj pracovníci z katedry sociálnej práce, z katedry histórie, či z Fakulty zdravotníckych odborov PU, resp. z Fakulty športu PU a pod. Prehľad všetkých prác pracovníkov PU viažucich sa k tejto téme obsahuje viac ako sto samostatných kníh a monografií a takmer tisíc článkov a štúdií. Medzi najvýznamnejšie v tomto smere bezpochyby patria monografie Ivana Bernasovského a Jarmily Bernasovskej Anthropology of Romanies (Gypsies) (Brno, 1999), Márie Dubayovej Rómovia v procesoch kultúrnej zmeny (Prešov, 2001), Milana Portíka Determinanty edukácie rómskych žiakov (Prešov, 2003) René Matloviča Geografia obyvateľstva Slovenska so zreteľom na rómsku minoritu (Prešov, 2005) a mnoho iných. Cieľom tohto pracoviska je zabezpečiť a koordinovať vedecký výskum (a to nielen na pôde Prešovskej univerzity), orientujúci sa na širokú škálu multidisciplinárnych vedeckých a odborných tém spojených s rómskym etnikom. Tematicky ide o výskum zameraný na otázky antropológie, dejín, geografie, jazyka, kultúry, politológie, sociálnych otázok a pod. tohto etnika. Teritoriálne sa v prvom rade orientuje na výskum Rómov na (východnom) Slovensku avšak v širšom (stredo)európskom kontexte. V budúcnosti je ambíciou URŠ, a samozrejme aj celej Prešovskej univerzity, zriadiť na svojej pôde samostatné Rómske múzeum, knižnicu a archív s minimálne celoslovenskou pôsobnosťou.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto pracoviska je aj pedagogická činnosť, ktorá sa v najbližšom období orientuje na zabezpečovanie výučby rómistických a antropologických predmetov pre už akreditované študijné odbory na Prešovskej univerzite. V budúcnosti sa plánuje aj akreditácia samostatného študijného odboru rómistika. Vzhľadom na krátku dobu svojej existencie Ústav rómskych štúdií sa iba buduje a v súčasnej dobe má troch zamestnancov. Riaditeľom ústavu je antropológ Prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc. a vedeckými pracovníkmi sú kultúrny antropológ Mgr. Alexander Mušinka, PhD. a etička PaedDr. Mária Berezovská. Za svoju krátku existenciu sa Ústav rómskych štúdii prezentoval niekoľkými úspešnými aktivitami. V dňoch 10.-11. júna 2011 zorganizoval v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku a Úradom vlády SR v rámci Národného konventu o Európskej únii medzinárodnú konferenciu Pokrízová obnova SR: Zvyšovanie zamestnanosti a inklúzia Rómov, z ktorej vyšiel aj rovnomenný zborník (ed. A. Mušinka). Na tejto konferencii (na snímke je časť účastníkov) vystúpilo viac ako tridsať odborníkov zo Slovenska, z Českej republiky a USA, ktorí zastupovali ako akademickú obec, tak štátnu a verejnú správu.

Vzhľadom na aktuálnosť témy, veľký ohlas zaznamenali aj posledné dve publikácie, ktoré Ústav rómskych štúdii vydal v roku 2012. Išlo o monografiu Alexandra Mušinku pod názvom Podarilo sa: Príklady úspešných aktivít na úrovni samospráv smerujúcich k zlepšeniu situácie Rómov a zborník (Ne)legálne osady: Možnosti samospráv a mechanizmy vysporiadania pozemkov v prostredí rómskych osídlení (ed. A. Mušinka). 3. decembra 2012 Ústav rómskych štúdií opäť v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku, Národným demokratickým inštitútom z Bratislavy a Úradom vlády SR zorganizoval druhú konferenciu s medzinárodnou účasťou Teoretické a praktické otázky politickej participácie Rómov na lokálnej úrovni. Na tejto konferencii vystúpilo takmer dvadsať zástupcov akademickej obce (zo zahraničia a Slovenska) ale aj predstaviteľov obecnej samosprávy (prioritne z radov Rómov) a mimovládnych organizácii, ktorí diskutovali o negatívnych i pozitívnych príkladoch z praxe a extrahovali spoločné faktory determinujúce úspešné, či naopak neúspešné riešenia participácie Rómov v miestnej samospráve. Aj z tejto konferencie sa pripravuje zborník materiálov, ktorý bude vydaný v priebehu roku 2013.

Významnou aktivitou v živote ÚRŠ bolo udelenie titulu Doctor honoris causa (Dr. h. c.) profesorovi kultúrnej antropológie z Thomson Rivers University (Kanada) dr. Davidovi Z. Schefflovi (na obrázku vľavo). Toto najvyššie akademické ocenenie, mu vedecká rada Prešovskej univerzity udelila na návrh Ústavu rómskych štúdií, za jeho vedecké a organizačné zásluhy v oblasti výskumu Rómov na Slovensku. Slávnostný akt sa uskutočnil 3. decembra 2012 pri príležitostí slávnostného zasadnutia vedeckej rady PU z dôvodu 15. Výročia založenia PU. Poslednou publikačnou aktivitou URŠ je participácia na vydaní knihy Michala Smetanku a Jozefa Schmiedla Mnohonárodnostný Medzev: Spomienky na spolužitie Nemcov a Rómov. Ak už samotný názov naznačuje, ide o unikátny pokus pozrieť sa na problematiku interetnických vzťahov v konkrétnej lokalite prostredníctvom pohľadu nie minority a majority ako sme boli doposiaľ zvyknutý, ale z pohľadu dvoch národnostných menšín. ÚRŠ kontinuálne realizuje terénne výskumy v rómskych komunitách takmer po celom Slovensku, čo vyústilo okrem iného aj do skutočnosti, že sa aktívne podieľa na ich mapovaní. V súčasnej dobe pracovníci URŠ koordinujú realizáciu jedného z najrozsiahlejších výskumov na Slovensku, ktorým je aktualizácia Atlasu rómskych komunít Slovenska, ktorý realizuje v rokoch 2012-2013 UNDP. Pracovníci URŠ aktívne participujú aj na vedeckých a akademických podujatiach ako domácich tak aj zahraničných – konferencie, worshopy, prednášky a pod. Od svojho počiatku sa na pracovisku kontinuálne realizuje monitoring médií a vytvára sa archív dokumentov, ktoré majú vzťah k rómskej problematike.

Ústav taktiež buduje sieť spolupracujúcich a partnerských inštitúcií a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Za svoju krátku existenciu nadviazal aktívnu spoluprácu s Univerzitou Komenského v Bratislave, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Karlovou Univerzitou v Prahe, Masarykovou Univerzitou v Brne, Západočeskou univerzitou v Plzni, Thompson Rivers University v Kamloops (Kanada) a i.
prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc.,
riaditeľ ústavu rómskych štúdií